Home / Nieuws / Geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen

Geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen

Voor het, deels braakliggende, bedrijventerrein Zevenellen is een geurbeleid opgesteld. Om tot dit geurbeleid te komen is in opdracht van de Gemeente Leudal door adviesbureau Kragten een onderzoek uitgevoerd. Een adviseur van bureau Kragten vertelt: “Ons onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de vestiging van toekomstige bedrijven tot geuroverlast kunnen leiden in de omgeving. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat wanneer zich te veel bio-based bedrijven zich op het bedrijventerrein vestigen dit geuroverlast in de omgeving tot gevolg kan hebben.” Wethouder Piet Verlinden vertelt: “Dankzij het geurbeleid, dat aan de hand van de uitkomst van het onderzoek is opgesteld wordt dit voorkomen. De wet stelt geen eisen aan geur, dat wordt nu dus bepaald door het geurbeleid.” 


Wettelijke kaders

Senior beleidsmedewerker milieu, Hen van Roij vertelt: Voor industriële geur is er geen wet zoals de wet geurhinder en veehouderijen bij veehouderijen. Industrieel geurregelgeving is te vinden in het Activiteitenbesluit of in de omgevingsvergunning. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) gaan uit van 12 % gehinderde als aanvaardbaar hinderniveau (redelijke goede milieukwaliteit). Geluid en lucht zijn daarentegen  wel wettelijk geregeld via de Wet geluidhinder en de Wet Luchtkwaliteit.

Bio-based
Het opgestelde geurbeleid geldt alleen voor bedrijven met bio-based activiteiten die zich in de toekomst willen vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen. Voor deze toekomstig te vestigen bio-based bedrijven is de strengst mogelijke norm vastgesteld om zich aan te houden. Dit in het belang voor de inwoners van de omliggende kernen in de gemeente Leudal. Het geurbeleid bestaat uit een cumulatief toetsingskader. Dit betekent: De geleidelijke toename door optelling van de effecten van een uitwendige factor op mens of maatschappij. In dit geval geur. Het geurbeleid beschermt de omgeving tegen de optelsom van geuroverlast van de te vestigen bedrijven. En voorkomt hiermee geuroverlast in de omgeving van Zevenellen.

Het geurbeleid geeft dus een garantie als het gaat om geur voor het woon-en leefklimaat in de omgeving. Daarnaast is het prettig voor toekomstige bedrijven, die zich op het bedrijventerrein willen vestigen. Bedrijven die geen bio-based activiteiten hebben, ondervinden geen aanvullende regels. Daarnaast blijven toekomstige bedrijven met bio-based activiteiten veel mogelijkheden behouden. Dit wel onder voorwaarde dat ze de best beschikbare technieken toepassen. Pas in een scenario waarbij zich meerdere bio-based bedrijven op het bedrijventerrein vestigen zal het effect van het geurbeleid merkbaar worden. Op dat moment vormt het geurbeleid een vangnet om het lokale woon- en leefklimaat te beschermen.

OML
Wethouder Economische ontwikkeling, Milieu en Financiën Piet Verlinden, vertelt: “Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) ontwikkelt bedrijventerrein Zevenellen. Dit doen ze voor eigen rekening en risico. In de gemeente Leudal is een van onze pijlers bio-based agribusiness. Dit is gebaseerd op groene grondstoffen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de weg is naar een duurzame toekomst. OML wenst hierop in te zetten door Zevenellen te ontwikkelen als een industriepark waar gewassen en reststromen van de (Midden) Limburgse land- en tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen ofwel biomassa, door middel van be- en verwerking kunnen worden ingezet voor toepassingen zoals; materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). De gemeente blijft verantwoordelijk voor het geurbeleid. Dit betekent dat bedrijven, die zich op Zevenellen willen vestigen een geuronderzoek moeten indienen. Dit wordt vervolgens getoetst aan het gemeentelijk geurbeleid dat rekening houdt met de cumulatieve norm en we zien erop toe dat er op de juiste wijze gehandhaafd wordt.”

Stakeholders en bewoners
Om tot het geurbeleid te komen zijn alle inwoners van Buggenum en Haelerbroek per brief uitgenodigd om deel te nemen. Aan de bijeenkomst in april hebben 10 grondeigenaren, 5 personen van de dorpsraad Buggenum, 5 personen van waterschap/rijkswaterstaat, 20 bewoners van Buggenum en 15 bedrijven deel genomen. Iedereen nam deel vanuit zijn/haar eigen belang. Met name toezicht en handhaving en technische mogelijkheden en normen kwamen uitgebreid aan bod. Na deze bijeenkomst is een werkgroep bestaande uit adviesbureau Kragten, de gemeente en de provincie aan de slag gegaan om het concept geurbeleid te maken. Op het geurbeleid hebben de deelnemers aan de eerste bijeenkomst opnieuw kunnen reageren. Een deel van deze feedback is meegenomen in het definitieve beleid. Wethouder Piet Verlinden: “Het blijft zoeken naar de juiste balans, maar we zijn van mening dat het beleid dat er nu ligt de beste middenweg is en een goed middel is om de tegengestelde belangen te verenigen.”

Op 6 november neemt de Raad een besluit rondom het geurbeleid.

Bekijk ook:

VenloNaerse mètzingmiddig grandioos succes!

Afgelopen zondag 20 januari was er volop live muziek bij Café Sjaen in Neer! Een ...

Wordpress Copy paste blocker plugin powered by http://jaspreetchahal.org